Структура за темами

 • Загальне

  Звертаю увагу, що до  завдань у папці " 19.05.20" додано завдання для виконання практичних робіт. Учні, які працюють у гугл класі, можут виконувати їх безпосередньо в документі. Але не забудьте відправити!

  Також сьогодні, 22 травня, о 15 год. відкриється тест  " Розвиток", останній у цьому навчальному році. 

  Шановні учні 10 - Б класу! Нагадую, що завдання для виконання розміщено у вашому гугл - класі. Заходьте, виконуйте, відправляйте відповіді. Успіхів!

  До теми " Репродукція" додатково переглянте відео за посиланням:

    Репродукція організмів

 • Тема 1. Вступ

  Біологія та екологія як комплексні науки про біосистеми. Відмінності живого та неживого ( Д/з §1). Критерії та форми життя Біологічні системи. Рівні організації життя ( Д/з §1,2). Середовище життя. Поняття гомеостазу. Наука та науковий метод пізнання. Загальнонаукові методи дослідження.( Д/з §3,4). Гіпотеза та теорія. Поняття про об’єктивність та суб’єктивність, методи досягнення об’єктивності ( Д/з §5). Принципи планування біологічного та екологічного дослідження. Формулювання проблеми, мети, завдання. Визначення обєкту та предмету дослідження. Аналіз та представлення результатів наукових досліджень ( Д/з §5). Основні види наукових творів. Узагальнення знань з теми «Вступ» ( Д/з §1-6).
  • Тема 2. Біорізноманіття

   Біологічна систематика живого світу ( Д/з §7). Поняття про штучні (формальні) та природні (філогенетичні) системи живого світу. Бінарна номенклатура. Принципи сучасної класифікації організмів ( Д/з §7). Створення систем живих організмів. Вид як базовий таксон. Критерії виду ( Д/з §8,9 ). Рівні і типи біологічного різноманіття. Значення біорізноманіття у природі і житті людини. Методи вивчення біорізноманіття (інвентаризація, моніторинг та складання екологічного прогнозу). Біоіндикація. Проект:  оцінка стану повітря даної місцевості методами ліхеноіндикації. ( Д/з §10,11). Трьохдоменна система органічного світу. Загальна характеристика Архей, Бактерій та Еукаріотів ( Д/з §12). Місце вірусів у системі живої природи ( Д/з §10). Основні характеристики, таксони та різноманітність представників домену Археї. Різноманітність, систематика та значення представників домену Бактерії ( Д/з §13). Сучасна систематика Еукаріот: 5 основних супергруп (Екскавати, Амебозої, Опістоконди, Археплпастиди, SAR) та некласифіковані таксони. Еволюційні зв’язки  між еукаріотами та прокаріотами  ( Д/з §14). Наземні рослини. Різноманітність вищих спорових рослин ( Д/з §15). Різноманітність насінних рослин. Гриби та грибоподібні організми ( Д/з §16,17). Тварини. Різноманітність безхребетних та хребетних тварин, їх значення в екосистемах та житті людини. Анамнії та амніоти ( Д/з §18,19). Екосистемне біорізноманіття. Флористичні та фауністичні царства.  ( Д/з §20). Зміни біорізноманіття. Біорізноманіття як ресурс і основа збереження життя на Землі ( Д/з §14-20).  • Тема 3. Обмін речовин та енергії (1)

   Потреба  людини у речовинах і хімічних елементах. Перетворення речовин в організмі людини (§22,23). Джерела енергії і речовин для організмів. Органічні і неорганічні речовини, необхідні для життєдіяльності організмів (§22). Типи живлення організмів за джерелом енергії та джерелом Карбону (§24). Субстрати, умови, етапи метаболізму. Хімічні й фізичні основи метаболізму. Фактори, що впливають на метаболізм. Внутрішнє середовище організму та підтримання його сталості  (§24). Транспортування речовин через мембрану в клітину (§25). Типи гетеротрофного живлення за механізмом поглинання і джерелом органічних речовин  (§33). Надходження газів до організмів тварин. Виникнення і еволюція дихальної системи. Різновиди органів дихання і принципів організації дихальних систем (§31). Надходження газів до організмів рослин і грибів. Роль продихів. Всмоктування речовин з ґрунту (§32 ). Дифузія. Білки-транспортери. Мікротрубочки й моторні білки: динеїни і кінезини. Везикулярний транспорт (§22). Транспорт речовин у кишковопорожнинних, губок, плоских і круглих червів. Поняття про гідролімфу, гемолімфу, кров. Основні компоненти кровоносної системи. Типи кровоносних систем. Еволюція кровоносних систем (§28). Транспортні функції крові (транспорт білків, жирів, вуглеводів, йонів, гормонів, вітамінів, продуктів екскреції). Основні транспортні білки крові (альбуміни, глобуліни).

   Гемоглобін. Транспорт газів. Дихальні пігменти безхребетних і хребетних. Роль міоглобіну у транспорті кисню в мязах(§29,§30). Провідна тканина. Еволюція транспортної системи у рослин (§27). Переміщення води і мінеральних речовин у горизонтальній площині кореня та стебла. Поняття про осмотичний та тургорний  тиск, сисну силу. Апопластичний та симпластичний шлях транспорту води та мінеральних речовин (§26). Механізми транспорту речовин по ксилемі. Шляхи пересування води у листках. Будова ситоподібних трубок. Механізм переміщення речовин по флоемі (§26, 27). Основні функції травлення. Зовнішнє травлення у павуків та личинок жуків-плавунців. Позаклітинне травлення у бактерій, архей, грибів, хижих рослин. Локалізація і функціонування травних ферментів цих організмів (§33,35). Внутрішньоклітинне травлення. Формування первинних та вторинних лізосом. Гідролітичні ферменти. Залишкові тільця. Аутофагоцитоз і автоліз. Роль протеосом у розщепленні білків клітини (§34). Порожнинне травлення у багатоклітинних організмів. Пристінкове травлення на поверхні мікроворсинок тонкого кишківника. Будова мікроворсинок. Активний та пасивний процес всмоктування речовин у кишківнику (§36). Травлення у товстому кишківнику. Розщеплення клітковини. Поняття про пробіотики і  пребіотики. Синтез вітамінів у товстому кишківнику (§37).
  • Спадковість та мінливість


   Складові здоровя людини. Антропогенетика, медична генетика, євгеніка. Людина як обєкт генетичних досліджень. Генетика особистості (§25).  Шляхи передачі інформації в живих системах (центральна догма). Реплікація, транскрипція, трансляція. Основні ферменти, що забезпечують функціонування нуклеїнових кислот (полімерази, гелікази, топоізомерази та ін.) (§56).  Сучасні уявлення про структуру гена. Некодувальні послідовності ДНК (§57).  Генетичний код та його властивості (§29).  Генетична система прокаріотичних (нуклеоїд, плазміди) та еукаріотичних (пласти) клітин (§35).  Геном. Регуляція активності генів (§57).  Генетика – наука про закономірності успадкування ознак та їх мінливість. Основні етапи розвитку генетики (§34).  Методи генетичних досліджень (гібридологічний, близнюковий, цитологічний, популяційний (статистичний), біохімічний, молекулярно-біологічний). .§58. Генетична термінологія і символіка (§59).  Гібридологічний метод. Типи схрещувань. Закономірності успадкування, встановлені Г. Менделем. Закон чистоти гамет. Їх цитологічні основи. Розв’язування типових задач з генетики. (§60).  Множинний алелізм. Взаємодія алельних генів. Плейотропія. §61 Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування. Кросинговер (§63).  Групи зчеплення генів. Генетичні карти хромосом. Генетика статі. Генетичні основи визначення статі у різних груп організмів. Успадкування, зчеплене зі статтю.§63. Взаємозв’язок між генотипом і фенотипом. Взаємодія неалельних генів (компліментарність,  епістаз, полімерія). Генотип як цілісна система (§64).  

       Схема біосинтезу білків.
  • Репродукція

   Репродукція молекул. Реплікація ДНК (етапи, фактори, регуляція, значення). Зворотна транскрипція: механізми, значення. Місце вірусів у системі органічного світу. Особливості будови і процесів життєдіяльності вірусів рослин, тварин, бактерій. Шляхи проникнення вірусів у клітини і організм хазяїна (д/з.§ 72,73). Поняття про віроїди, пріони. Значення їх у природі і житті людини. Будова і особливості репродукції різних систематичних груп вірусів та пріонів (д/з.§ 76). Загальна характеристика інфекційного процесу, викликаного вірусами. Гіпотези виникнення вірусів. Значення вірусів у процесі еволюції (д/з.§ 74,75).  Репродукція прокаріотичних клітин. Бінарний поділ. Репродукція еукаріотичних клітин. Каріотип. Порівняння наборів хромосом різних видів (д/з §77,78). Життєвий цикл клітин. Інтерфаза, її періоди, значення, регуляція (д/з78,79). Структурна організація інтерфазного хроматину. Будова нуклеусом. Типи та значення основних та кислих білків (д/з §80). Способи репродукції клітин. Мітоз (каріокінез та цитокінез). Фази мітозу, їх тривалість, біологічне значення. Структурні зміни хроматину на різних етапах  мітозу. Морфологічна будова метафазної хромосоми (д/з §81). Порушення процесу мітозу. Цитокінез у рослин та тварин. Типи мітозу. Регуляція мітозу (д/з §82). Мейоз, його фази. Кросинговер. Порушення мейозу. Біологічне значення мейозу у рослин і тварин (д/з §83,84). Прямий поділ – амітоз. Значення приклади. Старіння і загибель клітин. Апоптоз, некроз. Клітинні технології в біології та медицині (д/з §85). Форми розмноження організмів. Нестатеве і статеве розмноження: цитологічні основи, форми, біологічне значення. Способи нестатевого розмноження прокаріотів, грибів, рослин, тварин. Поліембріонія. Клонування. Використання вегетативного розмноження рослин та грибів у агрокультурі (д/з §87,88,89). Способи статевого розмноження. Будова статевих клітин різних систематичних груп організмів (д/з §90). Гаметогенез у рослин та грибів, у тварин на прикладі ссавців.  Будова статевих залоз. Особливості сперматогенезу  та овогенезу у людини (д/з §91,92). Фактори регуляції гаметогенезу. Еволюція статевого розмноження  (д/з § 93). Запліднення: форми, етапи, значення. Запліднення у нижчих, вищих спорових та голонасінних рослин. Подвійне запліднення у покритонасінних рослин (д/з §94). Зовнішнє та внутрішнє запліднення у тварин. Партеногенез. Апоміксис. Неотенія. Педогенез (д/з §95). Етапи запліднення у людини. Причини порушення процесів запліднення у людини. Екстракорпоральне запліднення. Способи контрацепції (д/з §96). Механізми визначення статі. Стать і гендер у людини. Гермафродитизм. Типи народження (д/з §97).